Har du synpunkter?

Vi tar gärna emot synpunkter på handbokens innehåll och uppbyggnad.

Relationshandlingar 2021-04-14

Relationshandlingar ska levereras i dwg-format, pxy-fil och som PDF-fil. PXY-filen redovisar inmätta punkter i plan och höjd. DWG- och PDF-filer redovisar relationsritningen i plan och profil. Det lägessystem och höjdsystem som ska användas är SWEREF 99 14 15 respektive RH 2000. 

Plan- och profilritningar ska upprättas i konnektion på samma ritning i PDF-format. Planritning upprättas i skala 1:500 och profilritningar i skala 1:500/1:50. Ritningsnummer tilldelas från Avfall/VA Östersund. 

Vid förekomst av berg/block ska bergprofil redovisas. 

Till relationshandlingarna ska bifogas övrig dokumentation av entreprenörens egenkontroll samt produktblad alternativt förteckning med RSK-nr på samtliga i anläggningen ingående rör, rördelar och övriga anordningar. Projektet ska fotodokumenteras för att underlätta vid framtida åtgärder i ledningsnätet.  

OBS: Relationsritning skall vara upprättad senast tre veckor efter avslutat anläggningsarbete för att Avfall/VA:s VA-karta ska vara aktuell och uppdaterad. 

Besiktning

Efter avslutat anläggningsarbete ska Avfall VA Östersund besikta anläggningen. Nedanstående moment genomförs:

  • Kontroll av återställning för asfalt, kantsten, gräs- och grusytor, staket, stödmurar etc.
  • Kontroll av betäckningar för ventiler, brandposter, brunnar m.m. samt att de går att öppna/stänga.
  • Funktionskontroll av ovanstående.
  • Kontroll av stigarrör och att inte grus eller sediment finns i brunnsbotten.
  • Kontroll av distansskyltar för anordningar samt att dessa är uppsatta.
  • Kontroll att anordningar inte är överasfalterade eller överfyllda med jord eller grus.

Senast en vecka före slutbesiktning, tre dagar innan provtryckning ska entreprenören skicka ut kallelse. Kompletta relationshandlingar ska skickas ut minst tre dagar innan slutbesiktning.

Garanti

Exploatören ska vid entreprenadens avslutande uppvisa godkänt slutbesiktningsprotokoll. Efter övertagandet ska garanti enligt AB 04 Kap 4§7 gälla.