Har du synpunkter?

Vi tar gärna emot synpunkter på handbokens innehåll och uppbyggnad.

Relationshandlingar

version 2023-09-04

Relationshandlingar ska levereras i dwg-format, pxy-fil och som PDF-fil. PXY-filen redovisar inmätta punkter i plan och höjd. DWG- och PDF-filer redovisar relationsritningen i plan och profil. Det lägessystem och höjdsystem som ska användas är SWEREF 99 14 15 respektive RH 2000.

Plan- och profilritningar ska upprättas i konnektion på samma ritning i PDF-format. Planritning ska i första hand upprättas i skala 1:500 och profilritningar i skala 1:500/1:50. Ritningsnummer tilldelas från Avfall VA.

Vid förekomst av berg/block ska bergprofil redovisas.

Till relationshandlingarna ska bifogas övrig dokumentation av entreprenörens egenkontroll samt produktblad alternativt förteckning med RSK-nr på samtliga i anläggningen ingående rör, rördelar och övriga anordningar.

Projektet ska fotodokumenteras för att underlätta vid framtida åtgärder i ledningsnätet.

OBS: Relationsritning ska vara upprättad senast tre veckor efter avslutat anläggningsarbete för att Avfall VA:s VA-karta ska vara aktuell och uppdaterad.

Besiktning

Efter avslutat anläggningsarbete ska Avfall VA Östersund besikta anläggningenNedanstående moment genomförs: 

  • Kontroll av återställning för asfalt, kantsten, gräs- och grusytor, staket, stödmurar med mera. 
  • Kontroll av betäckningar för ventiler, brandposter, brunnar med mera samt att de går att öppna/stänga. 
  • Funktionskontroll av ovanstående. 
  • Kontroll av stigarrör och att grus eller sediment inte finns i brunnsbotten. 
  • Kontroll av att distansskyltar är uppsatta samt att uppgifterna på dessa är korrekta.
  • Kontroll av att anordningar inte är överasfalterade eller överfyllda med jord eller grus. 

Senast en vecka före slutbesiktning samt minst tre dagar innan provtryckning ska entreprenören skicka ut kallelse. Kompletta relationshandlingar ska skickas ut minst tre dagar innan slutbesiktning. 

Garanti

Exploatören ska vid entreprenadens avslutande uppvisa godkänt slutbesiktningsprotokoll. Efter övertagandet ska garanti enligt AB 04 Kap 4§7 gälla. 

Äldre versioner av denna sida