Har du synpunkter?

Vi tar gärna emot synpunkter på handbokens innehåll och uppbyggnad.

Projektering

version 2023-09-04

Innan arbetena påbörjas ska en projektering genomföras. Byggherren ska i tidigt skede innan projekteringen påbörjas ta kontakt med Avfall VA för att presentera planerna.

Projektering av VA-anläggningen ska godkännas av Avfall VA. Projekteringen ska minst omfatta ritningar i plan och profil om möjligt i skala 1:500/1:50 samt teknisk beskrivning av anläggningen. Projekteringen ska följa AMA Anläggning 20 samt denna tekniska handbok.

Följande stycke är en checklista för projektering av VA-ledningar samt vad ritningarna ska innehålla.

 • Projektering av nya VA-ledningar

  • Ledningsdimensionering – kontrollera tillräcklig trycknivå. Behövs tryckreducering? Finns tillräcklig självfallsnivå? Behövs tryckavlopp?
  • Kolla detaljplanen. Var får ledningar läggas och inte? Är markfrågan löst? Behövs ”förtida tillträde” och ledningsrätt?
  • Behövs geologisk undersökning med bergsondering?
  • Ledningars nivå fastställs i förhållande till planerad mark/gatunivå. Stäm av mot gaturitning och detaljplan.
  • Kontakt tas med Jämtkraft gällande framtida utbyggnad av fjärrvärme. Övrig information gällande ledningar hämtas från Ledningskollen.
  • Kontrollera behov av eventuell komplettering av primärkartan (detaljer, markhöjder, vattengångar i brunnar).
  • Samråd med avdelning Mark & Anläggning, Östersunds kommun.
  • Ansökan till Länsstyrelsen om borttagande av träd/allé krävs.
  • Samråd med gatuprojektören kring hur gatan ska avvattnas och placering av eventuella nya dagvattenbrunnar.
  • Kontrollera om fastigheterna ska ha dagvattenserviser (se planbeskrivningen).
  • Samråd med Räddningstjänsten och Avfall VA om var eventuella brandposter ska placeras.
  • Rensbrunnar för spill och dagvatten anläggs på serviserna vid förbindelsepunkt (normalt 0,5 m utanför fastighetsgräns).
  • Vid projekteringen ska säkerställas att alla spillvattenledningar är spolbara.
  • Placera spolpost i slutänden av huvudvattenledningar.
  • Ritningen ska granskas av projektledare, drift (läge för avstängningsventiler, spolposter med mera) och eventuell utförare.
 • Projektering för förnyelse/renovering

  • Kontrollera äldre dokumentation såsom relationshandlingar, handlingar i fastighetsarkiv med mera.
  • Kontrollera om fältmätning behövs (markprofil, vattengångar, komplettering av primärkartan, flödesmätning med mera).
  • Kontrollera ledningsinspektion och eventuella driftstörningar.
  • Vilka ledningsslag ska renoveras (vatten, spill, dagvatten)?
  • Inventering av stuprör och gårdsbrunnar utförs av beställare.  
  • Kontrollera om nya dagvattenbrunnar behövs för gatuavvattning eller om befintliga dagvattenbrunnar ska bytas ut.
  • Beställare avgör typ av renoveringsmetod för aktuella ledningar.
  • Beställ kabelanvisning genom Ledningskollen.
  • Ritningen ska granskas av projektledare, drift (läge för avstängningsventiler, spolposter med mera) och eventuell utförare.
 • Ritningsinnehåll

  • Plan (1:500) och profil (längd 1:500 och höjd 1:50) ska finnas på samma ritning. Plan ska placeras över profil om möjligt.
  • Brunnar i profil ska om möjligt ritas lodrätt under brunnarna i plan.
  • Norrpil ska finnas.
  • Fastighetsbeteckningar, adress och gatunamn ska finnas i planritningen.
  • Arbetsområdesgräns ska finnas i planritning.
  • Övriga ledningar (el, fjärrvärme, tele, fiber, gas) och träd ska finnas i plan på arbetsritning (gråskala). Tas bort i relationsritning.
   Avfall VA tillhandahåller ritningsnummer.
  • Teckenförklaring ska finnas.
  • Koordinatsystem i plan (Sweref 99 14 15) och höjd (RH2000).
  • Befintliga ledningar ritas med linjetyp BH90. Nya ledningar och anordningar ritas med bredare linje.
  • Ledningar i profilritning ritas i vattengång.
  • Efter att Avfall VA genomfört ritningsgranskning kan behov av komplettering med detaljritningar finnas.
  • Ritningar levereras i PDF och DWG.
  • Berg ska vara med i profilritning om inmätt.

Äldre versioner av denna sida