Har du synpunkter?

Vi tar gärna emot synpunkter på handbokens innehåll och uppbyggnad.

Kontroll 2021-04-14

All kontroll ska utföras på återfylld ledningsgrav. All kontroll ska ske i samråd med representant för Avfall VA Östersund och denne ska även beredas möjlighet att närvara vid all kontroll. Dokumentation av kontroll överlämnas till Avfall VA Östersund i original.

Hygienutbildning

Samtliga anläggningsarbetare som hanterar vattenledningar ska ha utbildning i hygien i enlighet med kraven i Livsmedelslagstiftningen (SLVFS 2001:30/2011:3) Alla anläggningsarbetare ska under den senaste femårsperioden genomgått Svenskt Vattens kurs ”Hygien vid arbete med vattenledningar”, eller motsvarande.

Svetsutbildning

Svetsning av vattenledningar ska utföras av personal med utbildning motsvarande Svenskt Vattens kurs ”Stum- och elektrosvetsning av PE-rör” eller motsvarande.

 • Kontroll av täthet (provtryckning)

  Ska utföras på samtliga i anläggningen ingående ledningar förutom dagvattenledningar, om det inte speciellt efterfrågas av beställaren. Utförs enligt VAV P78, VAV P79 och Svenskt Vatten P91 i tillämpliga delar. Även brunnar ska täthetsprovas, brunn och ledning får provas gemensamt. Vid provning med luft krävs ackreditering av SWEDAC.

  För godkännande av självfallsledning ska toleransklass A uppfyllas. Om ledning uppfyller toleransklass B eller C görs ett värdeminskningsavdrag per ledningssträcka enligt nedan. Ledning som inte uppfyller toleransklass C ska läggas om.

 • TV-inspektion

  Innan ledningarna överlämnas till Avfall VA Östersund och tas i drift ska TV-inspektion av självfallsledningarna utföras enligt Svenskt Vatten P93. Samtliga självfallsledningar ska filmas samt profilmätas. Inspektionen ska genomföras av operatörsutbildad personal med VA-kompetens. Operatören ska godkännas av Avfall VA Östersund.

  Inspektionsresultatet ska levereras i TV3-format, Svenskt Vattens inspektionsformat för digital kommunikation vid TV-inspektion och profilmätningar. TV-inspektionsfilmer ska levereras i digitalt format såsom USB-minne eller liknande. Separat inspektionskontroll ska upprättas för varje ledningssträcka samt för varje servisinspektion. Inspektionsprotokoll ska levereras både i pappersformat och i digitalt format.

  Samtliga dokument ska överlämnas till Avfall VA Östersund i original.

 • Kontroll av plaströrsledningars deformation

  Behöver endast utföras om Avfall VA Östersund bedömer att så är nödvändigt och då enbart på de ledningssträckor som bedöms deformerade. Underlag för den bedömningen är TV-inspektionen. Utförs enligt Svenskt Vatten P91.

 • Kontroll av serviser

  Inför besiktning ska servisledningar spolas och servisventiler kontrolleras.

 • Kontroll av brunnsnivå

  Ska utföras på samtliga i anläggningen ingående brunnar. Utförs enligt Svenskt Vatten P91.

  Brunn som inte uppfyller toleransklass C ska åtgärdas. Den verkliga lutningen mellan två brunnar får inte vara mindre än 5 ‰. Mindre lutning kan godtas vid större ledningsdimensioner.

 • Kontroll av riktningsavvikelse (lutningsmätning)

  Ska utföras på samtliga i anläggningen ingående självfallsledningar. Utförs enligt Svenskt Vatten P91.

  För godkännande utan värdeminskningsavdrag krävs att toleransklass A är uppfylld. Om ledning ej uppfyller toleransklass A ska den läggas om, alternativt kan exploatören betala ersättning för värdeminskning till Avfall VA Östersund enligt nedan. Oavsett tillåten avvikelse får bakfall inte förekomma.

 • Värdeminskningsavdrag

  Toleransklass Avdrag per brunnssträcka
  B 15 000 kr
  C 40 000 kr
 • Rengöring och desinfektion av vattenledning

  Inför driftsättning ska vattenledningar renspolas och vid behov desinficeras. Därefter ska bakteriellt och kemiskt vattenprov tas. Innan ledningarna överlämnas till Avfall VA Östersund och tas i drift ska godkänt bakteriologiskt och kemiskt vattenprov uppvisas för beställaren. Dricksvattnet ska provtas motsvarande ”Normal undersökning” gällande mikrobiologiska och kemiska parametrar som anges i Bilaga 3 SLVFS 2001:30 (2017:2). Bedömning av provresultaten görs enligt de gränsvärden som anges i Bilaga 2 i samma föreskrifter. Dricksvattenkvaliteten ska bedömas som ”tjänlig” innan vattenledningarna tas i drift. Vattenprov tas i ett antal punkter på nätet som bestäms i samråd med Avfall VA Östersund.

  Spolning och desinfektion ska utföras enligt VAV P77.