Har du synpunkter?

Vi tar gärna emot synpunkter på handbokens innehåll och uppbyggnad.

Kontroll

version 2023-09-04

All kontroll ska ske i samråd med representant för Avfall VA och denne ska även beredas möjlighet att närvara vid all kontroll. Dokumentation av kontroll överlämnas till Avfall VA i original.

Hygienutbildning

Alla som utför arbete med dricksvattenledningar ska ha utbildning i hygien i enlighet med kraven i Dricksvattenföreskrifterna SLVFS 2022:12. Alla anläggningsarbetare, arbetsledare, projektledare ska under den senaste femårsperioden genomgått Svenskt Vattens kurs ”Dricksvattenhygien – distributionsnät ”, eller motsvarande.

Svetsutbildning

Svetsning av VA-ledningar ska utföras av personal med utbildning motsvarande Svenskt Vattens kurs ”Stum- och elektrosvetsning av PE-rör” eller motsvarande. Den som svetsar metallrör ska lägst inneha kompetens motsvarande standard EN 9606–1 samt svetsklasskravet klass C enligt standard EN ISO 5817.

 • Kontroll av täthet (provtryckning)

  Ska utföras på samtliga i anläggningen ingående ledningar förutom dagvattenledningar, om det inte speciellt efterfrågas av beställaren. Utförs enligt VAV P78, VAV P79 och Svenskt Vatten P91 i tillämpliga delar. Även brunnar ska täthetsprovas, brunn och ledning får provas gemensamt. Vid provning med luft krävs ackreditering av SWEDAC.

  Täthetsprovning gäller även slangar där eventuella läckor lokaliseras enligt ett förenklat förfarande under 13 bar tryck under en timme.

  För godkännande av självfallsledning ska toleransklass A uppfyllas. Om ledning uppfyller toleransklass B eller C görs ett värdeminskningsavdrag per ledningssträcka enligt nedan.

   

  Toleransklass Avdrag per brunnssträcka
  B 15 000 kr
  C 40 000 kr
 • TV-inspektion

  Innan ledningarna överlämnas till Avfall VA och tas i drift ska TV-inspektion av självfallsledningarna utföras enligt Svenskt Vatten P122. Samtliga självfallsledningar ska filmas samt profilmätas. Inspektionen ska genomföras av operatörsutbildad personal med VA-kompetens. Operatören ska godkännas av Avfall VA.

  Inspektionsresultatet ska levereras i aktuellt TVxx-format, Svenskt Vattens inspektionsformat för digital kommunikation vid TV-inspektion och profilmätningar. TV-inspektionsfilmer ska levereras i digitalt format såsom USB-minne eller liknande. Separat inspektionskontroll ska upprättas för varje ledningssträcka samt för varje servisinspektion. Inspektionsprotokoll ska levereras både i pappersformat och i digitalt format.

  Samtliga dokument ska överlämnas till Avfall VA i original.

 • Kontroll av plaströrsledningars deformation

  Behöver endast utföras om Avfall VA bedömer att så är nödvändigt och då enbart på de ledningssträckor som bedöms deformerade. Underlag för den be-dömningen är TV-inspektionen. Utförs enligt Svenskt Vatten P91. Beställaren avgör om omläggning krävs. Om ledning uppfyller toleransklass C, och ledningen inte läggs om, görs ett värdeminskningsavdrag per ledningssträcka enligt nedan.

   

  Toleransklass Avdrag per brunnssträcka
  C 40 000 kr
 • Kontroll av serviser

  Inför besiktning ska servisledningar spolas och servisventiler kontrolleras.

 • Kontroll av brunnsnivå

  Ska utföras på samtliga i anläggningen ingående brunnar. Utförs enligt Svenskt Vatten P91.

  Brunn som inte uppfyller toleransklass C ska åtgärdas. Den verkliga lutningen mellan två brunnar får inte vara mindre än 5 ‰. Mindre lutning kan godtas vid större ledningsdimensioner.

 • Kontroll av riktningsavvikelse (lutningsmätning)

  Ska utföras på samtliga i anläggningen ingående självfallsledningar. Utförs enligt Svenskt Vatten P91.

  För godkännande utan värdeminskningsavdrag krävs att toleransklass A är uppfylld. Om ledning ej uppfyller toleransklass A ska den läggas om, alternativt kan exploatören betala ersättning för värdeminskning till Avfall VA enligt nedan. Oavsett tillåten avvikelse får bakfall inte förekomma.

   

  Toleransklass Avdrag per brunnssträcka
  B 15 000 kr
  C 40 000 kr
 • Rengöring och desinfektion av vattenledning

  Inför driftsättning ska dricksvattenledningar renspolas. Därefter ska mikrobiologisk och kemiskt vattenprov tas. Vattenprov ska alltid tas i samråd med Avfall VA. Proverna ska vara representativa för den nya ledningen/nätet. Prov kan därmed behöva tas i flera punkter och provomgångar.

  Dricksvattnet ska provtas motsvarande ”Provgrupp A” gällande mikrobiologiska och kemiska parametrar som anges i Bilaga 1 SLVFS 2022:12. Det kemiska provet ska även kompletteras med parametrarna TOC och CODMn.

  Innan ledningarna övertas av Avfall VA och tas i drift ska godkända mikrobiologiska och kemiska vattenprover uppvisas för beställaren.

  Gränsvärden för godkända vattenprover:

  • Bedömning av provresultaten görs enligt de gränsvärden som anges i Bilaga 1 SLVFS 2022:12 för prover ”dricksvatten hos användare”.
  • Antalet odlingsbara mikroorganismer får inte överstiga 100 cfu/ml.
  • TOC samt CODMn får inte överstiga 3,5 mg/l.

  Vid svårigheter att uppnå godkända provresultat bör i första hand ytterligare spolning alternativt renspluggning genomföras. Desinfektion av ledningen bör enbart genomföras i undantagsfall i samråd med Avfall VA.

  Spolning och desinfektion ska utföras enligt P115.

Äldre versioner av denna sida