Har du synpunkter?

Vi tar gärna emot synpunkter på handbokens innehåll och uppbyggnad.

Inmätning 2021-04-14

Alla ledningar i mark ska mätas in. Följande kapitel är en checklista för entreprenadens inmätningar av VA-ledningar.

 • Kopia på arbetsritning med anteckningar och detaljskisser samt foton som tydligt beskriver var fotot är taget (anslutningar, brunnar med mera) överlämnas till Avfall VA Östersund i direkt anslutning till att arbetena avslutats.
 • Inmätning i plan och höjd ska göras löpande under arbetets gång. I undantagsfall kan enstaka objekt anstå till senare om det är befogat. Mätningarna ska redovisas till Avfall VA Östersund i direkt anslutning till att arbetena som berörs är avslutade och alla objekt inmätta.
 • Samtliga ledningar, knutpunkter, anordningar samt brytpunkter i plan och höjd mäts in i X, Y och Z i koordinatsystem SWEREF 991415 och höjdsystem RH 2000. Rörböjars vinklar ska anges i grader. Det ska tydligt framgå att höjden avser vattengång (VG). Om höjden inte avser vattengång eller överkant ledning (ÖK) anges ingen höjd. För kodning av objekt, se separata kodtabeller.
 • Om en brunn inte får plats i befintlig rörgrav utan måste flyttas i sidled ska detta mätas in med en punkt i varje böj samt brunnens centrum.
 • Där befintliga brunnar utgår exempelvis vid relining ska alltid vattengång alternativt överkant ledning mätas in i plan och höjd.
 • Samtliga servisledningar som är framgrävda ska mätas in i plan och höjd i förbindelsepunkt samt vid servisanslutningen till huvudledningen. Det innebär vattengång vid anslutning till huvudledning. Vid öppen rörgrav där övergång till fastighetens servis är framgrävd mäts den in och anges med dimension och material. Även dimensionsövergångar, Fernco-kopplingar, proppningar, multifixar, PSX-anslutningar, markisolering och förankringar mäts in. Om inte koden finns i kodtabellen ska det anges i koordinatfilens anteckningsfält vad som är inmätt.
 • I de fall det förekommer berg som inte redovisats på arbetsritningen ska berget mätas in och redovisas i relationsunderlaget.
 • Flödestyp anges som V för dricksvatten, S för spillvatten och D för dagvatten. 
 • Benämning av brunnar: Upp till dimension 200 mm RB (Rensbrunn), 201 – 600 mm TB (Tillsynsbrunn) och 601 mm och större NB (Nedstigningsbrunn).
 • Inmätningarna ska redovisas med en koordinatfil (PXY) och en DWG-fil där varje objektkod ligger i separata lager.
 • Kodtabell VATTEN (V)

  Kodtabell VATTEN (V)
  AG AVGRENING
  AG AVGRENING
  AS ANSLUTNING
  AV AVSTÄNGNINGSVENTIL
  BD BRANDDAMM
  BP BRANDPOST
  BV BRANDPOSTVENTIL
  EV ENVÄGSVENTIL
  FM FLÖDESMÄTARE
  FP FÖRBINDELSEPUNKT
  GB GRUNDVATTENBRUNN
  HR HÖGRESERVOAR
  IN INLOPP / TRUMÖGA
  LR LÅGRESERVOAR
  LV LUFTNINGSVENTIL
  LY LYSSNARPOST
  MV MOTORVENTIL
  NB NEDSTIGNINGSBRUNN
  PL PUNKT PÅ LEDNING
  PO SPOLPOST
  PP PROPPNING / ÄNDPUNKT
  PT PROVTAGNINGSPUNKT
  PU PUMP / TRST
  PV SPOLPOSTVENTIL
  RE REDUCERINGSVENTIL
  SP SPRINKLERVENTIL
  SV SERVISVENTIL
  TS TAPPSTÄLLE / VATTENKIOSK
  TV TÖMNINGSVENTIL
  TÖMNINGSANORDNING
  VB VENTILBRUNN
  VK VENTILKAMMARE
  VM VATTENMÄTARE
  VT VATTENTÄKT
  VV VATTENVERK
  ZV ZONVENTIL
  ÖK ÖVERKOPPLING
 • Kodtabell SPILLVATTEN (S)

  Kodtabell SPILLVATTEN (S)
  AG AVGRENING
  AG AVGRENING
  AS ANSLUTNING
  AV AVSTÄNGNINGSVENTIL
  BR BRÄDDÖVERFALL / SKIBORD
  DR DRÄNERINGSBRUNN
  EV ENVÄGSVENTIL
  FM FLÖDESMÄTARE
  FP FÖRBINDELSEPUNKT
  GA AVSKILJARE
  IF INFILTRATIONSANLÄGGNING
  IN INLOPP / TRUMÖGA
  LV LUFTNINGSVENTIL
  MV MOTORVENTIL
  NB NEDSTIGNINGSBRUNN
  OA OLJEAVSKILJARE
  PL PUNKT PÅ LEDNING
  PP PROPPNING / ÄNDPUNKT
  PT PROVTAGNINGSPUNKT
  PU PUMP / TRST
  RB RENSBRUNN
  RL RENSLUCKA
  SA SLAMAVSKILJARE
  SB SERVISBRUNN
  SJ STEGJÄRN
  SK SKYDDSBRUNN
  TK TREKAMMARBRUNN
  TV TÖMNINGSVENTIL
  TÖMNINGSANORDNING
  UT UTLOPP
  VB VENTILBRUNN
  VK VENTILKAMMARE
  ÖK ÖVERKOPPLING
 • Kodtabell DAGVATTEN (D)

  Kodtabell DAGVATTEN (D)
  AG AVGRENING
  AG AVGRENING
  AS ANSLUTNING
  AV AVSTÄNGNINGSVENTIL
  BD BRANDDAMM
  DB DAGVATTENBRUNN
  DR DRÄNERINGSBRUNN
  FM FLÖDESMÄTARE
  FP FÖRBINDELSEPUNKT
  GA AVSKILJARE
  GB GRUNDVATTENBRUNN
  IN INLOPP / TRUMÖGA
  NB NEDSTIGNINGSBRUNN
  PL PUNKT PÅ LEDNING
  PM PERKOLATIONSMAGASIN
  OA OLJEAVSKILJARE
  PP PROPPNING / ÄNDPUNKT
  PT PROVTAGNINGSPUNKT
  PU PUMP / TRST
  RB RENSBRUNN
  RL RENSLUCKA
  SA SLAMAVSKILJARE
  SB SERVISBRUNN
  SJ STEGJÄRN
  TB TILLSYNSBRUNN
  TV TÖMNINGSVENTIL
  TÖMNINGSANORDNING
  UM UTJÄMNINGSMAGASIN
  UT UTLOPP
  ÖK ÖVERKOPPLING