Har du synpunkter?

Vi tar gärna emot synpunkter på handbokens innehåll och uppbyggnad.

Anläggning 2021-04-20

Detta kapitel tar upp förfarande under utförandet. Kapitlet beskriver krav på material för rör, tryckledningar, brunnar, serviser och ventiler samt vilket förfarande som gäller vid förläggning av ledning. Detta kapitel vänder sig även till utförare.

Byggmöten

Innan arbetena påbörjas ska uppstartsmöte hållas med representanter för exploatören, Avfall VA Östersund, projektören och entreprenören. Under byggtiden ska Avfall VA Östersund kallas till samtliga byggmöten. Intervallen på byggmöten bestäms vid uppstartsmötet. Vid behov anordnas separata samordningsmöten. Avfall VA Östersund ska även ges möjlighet att utöva kontinuerlig kontroll av arbetena.

 • Ledningsbädd / Kringfyllning

  Snö och is får inte förekomma i material för ledningsbädd eller kringfyllning. Vintertid ska rörgrav täckas med isolermattor före rörläggning för att förhindra uppfrysning och inblandning av snö.

  För plaströr gäller:

  Ledningsbädd: Samkross 0-18 mm eller 0-25 mm.

  Kringfyllning: Samkross 0-18 mm eller 0-25 mm.

  Läggningsdjup för VA-ledningar ska följa Svenskt Vatten P86. Avsteg från rekommenderat läggningsdjup (till exempel med hjälp av isolering eller värmekabel) ska alltid godkännas av Avfall VA Östersund. Isoleringsplattor ska alltid läggas omlott.

 • Rör och rördelar

  Upplagsplatser för rör ska anordnas så att deformationer eller annan åverkan inte uppstår. Rör som är avsedda för vattenledning ska vara försedda med fasttejpade lock i båda ändar.

  Samtliga rör och rördelar av plast ska vara certifierade enligt INSTA-CERT-programmet och vara försedda med Nordic Poly Mark-märkning. Rördelar ska vara av lägst samma styvhetsklass eller tryckklass som rören.

 • Självfallsledningar

  Ø110 och Ø160 mm: PP8 markavloppsrör, släta, styvhetsklass SN8.  Rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN 1852. 

  Ø200 och Ø250 mm: PVC markavloppsrör, släta, styvhetsklass SN8.  Rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN 1401. 

  Ø315 mm och större: PP eller PVC markavloppsrör, strukturväggsrör, styvhetsklass SN8. Rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN 13476.

  Betongrör i motsvarande dimensioner får användas. Betongrör Ø 400 mm och större ska vara armerade. 

  Den som svetsar metallrör ska lägst inneha kompetens motsvarande standard EN 9606-1 samt svetsklasskravet klass C enligt standard EN ISO 5817. 

  Tryckledningar

  För tryckledningar ska PE80 eller PE100 i erforderlig tryckklass användas, dock lägst PN10 för vatten. Rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN 12201 för vatten och SS-EN 13244 för avlopp. Tryckledningar för vatten ska ha blå märkningavlopp röd alternativt brun märkning.

  Vattenledningar

  Trycknivåer i vattenledningsnätet ska uppfylla rekommendationerna enligt Svenskt Vatten P83. Ändledningar ska anläggas med spolmöjlighet. 

  Inkoppling av vattenledning mot kommunens befintliga nät får endast utföras av, eller i samråd med, kommunens egen personal.

  Dagvattenledningar

  Dagvattenledningar ska dimensioneras enligt Svenskt Vatten P110 i samråd med Avfall VA Östersund. Grundprincipen är att volymen dagvatten som släpps ut i det kommunala dagvattennätet inte ska öka vid ombyggnad/exploatering.

 • Serviser

  Sadelgren ska sättas på mindre ledningsdimensioner för att inte rördelar ska sticka in i huvudledningen från servisen. 

  Servisavsättningar vid exploatering

  Servisavsättningar ska dras in två meter in på tomtmark för att överbyggnad, servisbrunnar och spindelförlängare inte ska skadas vid anslutning till avsättningen. En bräda ska sättas i änden av servisavsättningen med en markering som visar djupet till de olika ledningarna. Ledningarna proppas med tätt lock. Vattenröret ska dras upp till markytan för att möjliggöra avluftning av ledningarna i samband med provtryckning. 

  Rensbrunn på spillvattenservis och dagvattenservis ska sättas i förbindelsepunkten. Servisventil sätts i förbindelsepunkten. Förbindelsepunkten placeras normalt 0,5 meter utanför tomtgräns i gatan. Eventuella servisledningar för byggvattenförsörjning ska vara borttagna inför slutbesiktning och innan anläggningen övertas av Avfall VA Östersund. 

 • Brunnar

  Brunnstyp ska väljas så att ledningens avvinkling utanför brunnen aldrig överstiger 45º. Vid avvinkling 90º och om inga anslutningar finns till brunnen, ska brunn med rak genomgång och 45º-böjar före och efter brunnen användasVid anslutning av dubbla serviser på ändledning ska avgrenad vänster eller höger användas. Den ena servisen ansluts till rakt genomlopp. Om brunn har förberedda inlopp som inte används ska dessa proppas så att proppen är synlig i brunnen. Avståndet mellan två brunnar får vara maximalt 80 meter. 

  TB400 är den minsta brunnstyp som kan användas på huvudledningar.

  Nedstigningsbrunn Ø1000 mm eller större: Betong 

  Tillsynsbrunn Ø400 – 600 mm: Betong, PVC eller PP. Bottendelen ska ha en höjd av minst 400 mm. Stigarrör ska vara släta. 

  Rensbrunn Ø200 mm: PP eller PVC 

  Vid förnyelse av ledningsnät bestäms brunnstyp och storlek i samråd med Avfall VA Östersund. 

  Betäckningar ska vara teleskopiska, sökbara med detektor och körbara i klass D400. 

  Dagvattenbrunnar

  Dagvattenbrunnars funktionskrav ska uppfylla rekommendationerna enligt Svenskt Vatten P45. Dagvattenbrunn ska utföras med sandfång och nedfallningsskydd. 

 • Avstängningsventiler

  På huvudledning för vatten ska kilslidsventil med teleskopisk spindelförlängning användas. Vid korrosiv mark ska spindelstången vara av syrafast stål. Betäckning ska vara teleskopisk, sökbara med detektor, reparationsbar och körbar. Typ av ventil ska framgå av betäckningen. 

  Modell och typ av avstängningsventiler bestäms i samråd med Avfall VA Östersund. 

 • Brandposter

  Brandpost ska utföras med lång trumma enligt principritning PEB 4 i Anläggnings AMA 17. 

  Brandpost/spolpost ska vara teleskopisk och försedd med normalgängad brandpostmutter typ A, skyddslock och automatisk dräneringsventil. Dränering ansluts till dagvattenledning där sådan finns. Dränering från brand- eller spolpost får aldrig anslutas till spillvattenledning. 

  Brandposttrumma ska vara komplett med bottenplatta, justerbart inspänningsstag och teleskopisk brandpostbetäckning. Betäckningen ska vara körbar i klass D400. 

 • Material i kontakt med dricksvatten

  Material och produkter som kommer i kontakt med dricksvatten (till exempel vattenledningar, ventiler, svetsmuffar, grenrör, kopplingar) ska godkännas av Avfall VA Östersunds ”Material i kontakt med dricksvatten-grupp.  

  Alla material och produkter ska inneha certifikat/typgodkännande för material i kontakt med dricksvatten.  

  • Certifikat/typgodkännande för material i kontakt med dricksvatten ska uppfylla följande; 
  • materialets/produktens yta är till 100% i kontakt med dricksvatten
  • materialet/produkten ska vara i konstant kontakt med dricksvatten 
  • Material/Produkter ska vara testade och godkända enligt DVGW W270 eller bevisad likvärdig norm.  
  • Material som kommer i kontakt med dricksvatten på Östersunds kommun får inte innehålla bisfenoler. 

   

  Dokumentation om produkten/materialet ska lämnas i god tid innan inköp/upphandling sker och innehålla: 

  • Certifikat/typgodkännande  
  • Receptur 
  • Säkerhetsdatablad  
  • Teknisk produktinformation/appliceringsmetoder 
  • Resultat av laboratorietester (urlakning/migrationstest, mikrobiell tillväxt DVGW W270) 
  • Byggvarubedömningar exempelvis SundaHus 
  • Hållbarhetsspecifikationer för förfrågad applikation (tid, temperatur, pH, klorinnehåll, alkalinitet med mera) 

   

  Referenser inom Norden på produkten/materialet i likvärdiga applikationer i kontakt med dricksvatten ska lämnas. 

  Betong

  För betongmaterial kräver Östersunds kommun att materialet/produkten ska inneha ett giltigt certifikat/typgodkännande för material i kontakt med dricksvatten som grundar sig på 4MS. 

  Metall

  För metallmaterial kräver Östersunds kommun att materialet/produkten ska inneha ett giltigt certifikat/typgodkännande för material i kontakt med dricksvatten som grundar sig på 4MS. 

  Organiska material

  För organiska material kräver Östersunds kommun att materialet/produkten ska inneha ett giltigt certifikat/typgodkännande för material i kontakt med dricksvatten utfärdat av DVGW (Deutsche Verein des Gas- und Wasserfache) eller likvärdigt. 

 • Övriga anordningar

  Väljs i samråd med Avfall/VA Östersund.