Har du synpunkter?

Vi tar gärna emot synpunkter på handbokens innehåll och uppbyggnad.

Vändzoner

Detta kapitel avser vändzoner för biltrafik.

Backande fordon utgör alltid en stor risk för olyckor och ska undvikas. Dessutom påverkar risken för olyckor arbetsmiljön för de som kör. Även trafikflödet för sopbilar och andra tjänstefordon försämras om de måste utföra onödig backning. Möjlighet för rundkörning utan vändning ska väljas i första hand. Om det inte är lämpligt behöver man anlägga en vändzon.

Beroende på planerad trafik så dimensioneras vändzoner enligt någon av följande exempel

Se Vändzon M10-01-01-ver.1 under Ritningar nedan

  • Dimensionering vändzoner

    Den planerade trafiken ska klargöras innan typ av vändzon väljs. Större vändzoner för rundkörning kan utformas om utrymme finns att tillgå. Fordon som kan behöva vända förutom de boende är främst sopbilar men även flyttbilar, post och paketbilar. Inom områden där det inte finns kommunalt avlopp behöver även slambilen kunna vända. Vändning behöver med undantag för slambilar (i de fall de kan vända i samband med tömning) kunna ske på vägområdet och man ska inte vara beroende av privata fastighetsägares välvilja för att kunna vända.

  • Utformning vändzoner sophämtning

    Om vändzonen ska användas för sophämtning bör den ha en vändradie på minst 9 meter och en hindersfri remsa på ytterligare 1,5 meter (då bilen har ett överhäng när den svänger). Om sopkärl ska ställas upp för tömning i vändzonen (till exempel om det byggs tomter runt vändzonen) behöver det finnas plats att ställas upp dem utanför den hindersfria zonen (lägg på ytterligare cirka 1 meter fritt från hinder).

    Möjligheter finns även för sopbilar att vända med så kallad T-vändning denna innebär dock ett backningsmoment vilket bör undvikas inom områden där det rör sig mycket folk till exempel vid centrum, skolor/förskolor, villakvarter, flerbostadshus och vid gång- och cykelvägar. Men det kan vara en lämplig lösning på landsbygden och i industriområden om det är bra sikt.