Har du synpunkter?

Vi tar gärna emot synpunkter på handbokens innehåll och uppbyggnad.

Snöröjning

En hållbar snöhantering är av stort fokus när vi bygger om och bygger nytt. Kostnaden för snöhantering måste minska när vi tar steget in i en mer hållbar framtid. Stora ekonomiska kostnader är förknippat med bortforsling av snö och vid smältperioder måste dagvatten kunna hanteras på ett ekologiskt hållbart sätt. Sandning medför också ett problem under våren då mycket hamnar på gräsmattor och i diken vilket hindrar växtligheten.

Snöröjningsprinciper

Vid planering och projektering av vägar ska utrymme finnas för upplag av snö i direkt anslutning till vägen. Följande principer gäller: 

  • Ett snöfall på minst 20 cm ska kunna rymmas på sidan av vägen innan bortforsling sker. 
  • Snö ska inte behöva bäras.
  • Målsättning ska vara att ingen snö ska transporteras bort.
  • Upplag av snö ska planeras så att slungning lätt kan utföras.
  • Ytor där snö läggs ska ha en planerad och god avrinning när smältperioden kommer.
  • Under vintertid får vägbredden gå ner till 6 meter för att möjliggöra mer snöupplag.   
  • Där små snöröjningsfordon ska framföras måste bredden vara minst 2,5 meter. Detta gäller mellan stolpar och fasader och andra tränga utrymmen.
  • Vid timglashållplatser måste utrymmet vara minst 3,4 meter för att möjliggöra väghyvel.