Har du synpunkter?

Vi tar gärna emot synpunkter på handbokens innehåll och uppbyggnad.

Om gator, gång- och cykelbanor

Östersunds Tekniska Handbok (TH) för vägutformningar är anvisningar i hur kommunen vill att staden ska byggas. Detta kapitel tar upp utformningar för vägar och gång-och cykelvägar. Detta ska inte ses som en manual utan anvisningar för standardutföranden. Varje plats är unik och Tekniska Handboken ska ses som en vägledning i planering, projektering och utförande. Syftet är att ge staden ett enhetligt utseende, säkerställa kvalitet och underlätta planering och projektering.