Har du synpunkter?

Vi tar gärna emot synpunkter på handbokens innehåll och uppbyggnad.

Busshållplatser

För busshållplatsers utformning gäller kommunens typritningar för busshållplatser. Platsens unika förutsättningar bestämmer vilken typ av busshållplats som är mest lämpad. Typritningarna är tillgänglighetsanpassade och ska vara placerade minst 15 meter före övergångställe och minst 5 meter efter övergångställe.

Busshållplatser placeras med cirka 400 meters mellanrum efter busslinjen.

I övrigt så tillämpas bestämmelser enligt VGU.

 • Bussficka

  Bussficka ligger skild från gatan och kan byggas där det finns mycket utrymme att tillgå. Bussficka byggas ofta på ställen där biltrafiken prioriteras och där trafikflödet är högt.

  Se till att personer som kliver av eller väntar på bussen har en avsedd yta att kliva av och på så inte avstigningen sker direkt ut i gång- och cykelvägen. Ska väderskydd byggas bör detta placeras i avstegsytan mellan gång- och cykelvägen och körvägen

  Angöringsplatsen 23 meter lång och 13,7 meter lång vinklad infart och 8,6 meter vinklad utfart. Angöringsplatsen utformas med GF1 kantsten 15 cm hög.

  Se Busshållplats M10-05-01-ver.1 under Ritningar nedan

 • Körbanehållplats

  Är busshållplatser där bussen stannar i körbanan för av och påstigning. Väljs på gator med lågt trafikflöde eller lågt bussflöde och med begränsat utrymme. För många körbanehållplatser på en sträcka kan tendera till försämrat trafikflöde. Bilar kan tendera att göra omkörningar av stillastående bussar.

  Om inget annat anges utformas hållplatsen 15 meter lång med GF1 kantsten 15 cm hög.

  Se Busshållplats M10-05-01-ver.1 under Ritningar nedan

 • Timglashållplats

  På ställen där det stannar max åtta bussar i timmen och har ett trafikflöde på under 800 fordon/timmen. När en buss stannar är det omöjligt för trafiken att köra förbi vilket kan vara bra för trafiksäkerheten. Timglashållplatser ska undvikas att placeras tät intill varandra då bilar tenderar att skynda sig förbi bussen innan nästa hållplats. Räddningstjänstens framkomlighet ska beaktas vid placering av timglashållplatser.

  Timglashållplatser lämpar sig bra där utrymmet är begränsat.