Har du synpunkter?

Vi tar gärna emot synpunkter på handbokens innehåll och uppbyggnad.

Samverkansmodell

Samverkanselementen

Att jobba med ett Östersund för alla kräver att projektet drivs utifrån värdering och principer för universell design, skapa förutsättningar för allas delaktighet, samt utforma information, kommunikation och möten utifrån mångfald.

Element 1: Värderingar och principer

 • Genom att jobba utifrån funktionshinderperspektiv skapar Ni förutsättningar för alla
 • Design är fint, men funktion är nödvändig för att det ska bli tillgänglig för alla 
 • Det finns en mångfald av funktionsnedsättningar som behöver beaktas 
 • Design för allas sju principer 

Element 2: Allas delaktighet

 • Inkludera personer med funktionsnedsättningar längst hela utvecklingskedja, från idé till genomförande genom både projektanställning och referensgrupper 
 • Skapa förståelse för tillgänglighetsperspektiv genom att prova på att sitta i en rullstol, navigera med ögonbindel osv. 
 • Involvera underleverantör, samt andra samhällsfunktioner i planeringsmöten 

Element 3: Information, kommunikation och möten

Information

 • Ska fördelas i god tid innan möten 
 • Ska vara lättläst, digitalt tillgänglig 
 • Ska gå ut i olika format och versioner, som till exempel bild, lättläst text, teckenspråk, på hemsida

Kommunikation

 • Skapa forum för möten och dialog längst utvecklingskedja 
 • Vara lyhörd för det som sägs 
 • Se ansiktet på den som pratar, viktigt för en person med hörselnedsättning 
 • Anpassa språket efter deltagarnas behov 

Möten

 • Kortare och flera möten: max 1 timme och mindre grupper 
 • Vara på ett ställe med belysning så att man kan se varandra 
 • Testmiljön ska vara autentisk en skidbacke ska helst besökas vintertid. 

Samverkansmodellen