Har du synpunkter?

Vi tar gärna emot synpunkter på handbokens innehåll och uppbyggnad.

2.6 Genomförande

När projektet har kommit till genomförandet kommer produkterna från projekteringen, upphandlingen och planeringen användas till att genomföra idén från förstudien och behovsfasen. Projektet har i det här stadiet fått fram dom underlag som behövs för att utföra arbetet och få fram en produkt som tillgodoser behovet. Dom tidigare faserna ger förutsättningar till att genomförandet utförs på ett hållbart sätt. Det ska vara en ekonomisk, ekologisk och social hållbar lösning.

Ändringar som görs i detta skede blir ofta dyra då detta resulterar i väntetider och tillkommande kostnader som saknar förankring. 

Planeras projektet noggrant i planeringsfasen så minskar det påfrestningarna och stressen för arbetstagarna och arbetsledaren. Det är viktigt att planeringen följs. Byggmöten ska hållas där arbetet följs upp. Problem kommer alltid att förekomma och dom är till för att lösas tillsammans i projektet. 

För ett effektivt genomförande är det viktigt att samsynade mål finns. Alla medverkande ska vara införstådda med vilka övergripande mål projektet har. Dessa mål bryts ner till mindre delmål. 

2.6.4 Produkt

 • Mål
 • Flow
 • Signerade egenkontroller

Vid genomförandets slut har genomförandefasen levererat projekts mål.

2.6.5 Beslutspunkter

 • Ändrad inriktning
 • 2.6.1 Mål

  Genom hela projektet krävs att arbetstagaren arbetar efter mål. Projektets övergripande mål beskrivs i projektplanen. Detta är dock ett för stort mål att endast arbeta efter. Personerna får aldrig den bekräftelse som ger näring till fortsatt effektivt arbete. Vi glömmer bort varför vi gör det vi gör om vi aldrig får äta dom små morötterna. Istället behövs små delmål som ska leda fram till det övergripande projektmålet. Små delmål kan vara att en uppgift ska vara klar en viss tid, att vi ska hinna jobb visst långt under en dag eller att budgeten ska hållas eller bli mindre. 

  Samsynade mål behövs också för att skapa ett effektivt samarbete och i sin tur ge trivsel i arbetsgruppen. Mål hjälper till att skapa en gruppkänsla som inkluderar alla. Om gruppen sätter effektiva mål kan detta leda till att ”flow” uppstår. När svårighetgraden av uppgiften precis inte överskrider personens förmåga uppstår flow vilket vi alltid bör sträva efter. Detta gäller för hela projektprocessen.

 • 2.6.2 Egenkontroller

  Det är planeringens uppgift att bestämma vilka moment som ska följas av en egenkontroll. Det är sedan arbetsledarens uppgift att förmedla uppgiften till arbetstagaren som sedan utför egenkontrollen. Det kan till exempel vara packning av förstärkningslager eller kontroll att fyllen inte innehåller snö och is.  

 • 2.6.3 Arbetsmiljö

  Under projekteringen har BAS-P tagit fram en arbetsmiljöplan för genomförandet av arbetet. Det är BAS-U uppgift att se till att regler angående arbetsmiljön efterföljs. Arbete får aldrig påbörjas utan att en arbetsmiljöplan finns på arbetsplatsen. Om risker uppkommer som tidigare inte varit känt så stoppas arbetet och arbetsmiljöplanen uppdateras.