Har du synpunkter?

Vi tar gärna emot synpunkter på handbokens innehåll och uppbyggnad.

2.1 Behov

För att ett behov ska uppstå behövs det ett problem eller en idé. Problemet eller idén kan komma från kommunmedborgare, strateger, politiker eller personer i linjeverksamheten. Det kan helt enkelt komma från vem som helst.

Behovet ska vara förutsättningslöst. Idéer ska få flöda fritt för att inte hämma möjligheterna innan saken är utredd.

När idén eller problemet har skapat behovet så måste behovet undersökas med en behovsanalys. Behovsanalysen ska ta upp följande:

 • Finns det grund för behovet hos tillräckligt många personer.
 • Är behovet relevant.
 • Skulle behovet lösa problemet på ett effektivt sätt
 • Mål

1.2 Produkt

Produkten av behovsfasen är en behovsanalys och en förstudiebeställning.

1.3 Beslutspunkter

 • Är projektet av sådan karaktär att en förstudie behövs?
 • Har projektet tillräckliga motiv för att genomföras?

1.4 Behovsanalys

1.5 Förstudiebeställning

 • 2.1.1 DEMA - Delaktighetsmetod för användbarhet

  2.1.1.1 Ett Östersund för Alla

  Syftet med Ett Östersund för alla är att ge alla människor samma möjligheter att delta i alla delar av samhället. För att uppnå detta måste byggd miljö, vardagliga ting, tjänster, kultur och information vara tillgänglig för alla.

  Design för alla eller universell utformning innebär att offentliga och privata miljöer, produkter och tjänster utformas med utgångspunkt från mänsklig mångfald, där hänsyn tas till bland annat storlek, språk, etnicitet, kön och funktionsförmåga.

  ”Det är viktigt att alla aktörer i Östersund bidrar utifrån sina ansvarsområden och förutsättningar i arbetet för ett Östersund för alla. För att skapa ett inkluderande samhälle behöver offentliga och privata aktörer samverka. Även föreningar och intresseorganisationer har en viktig roll. Tillgänglighetsarbetet är en servicekedja som inte är starkare än sin svagaste länk – kommun, fastighetsägare och näringsidkare har alla lika viktiga roller.” – Ett Östersund för Alla

  ”Tillgänglighet och möjligheter till inflytande ska prägla alla möten och kontakter med personer som har en funktionsnedsättning. Tillgänglig information och kommunikation bidrar till att det är lätt att läsa, höra, se och förstå. Tillgänglighet handlar också om att möten ska hållas i lokaler där alla kan delta på lika villkor.” – Kunskapsguiden och Myndigheten för Delaktighet

  Här kan du läsa mera om:
  Myndigheten för delaktighet; https://www.mfd.se/

  2.1.1.2 De sju principerna i ”Design för alla”

  Dessa principer ha definierats av European Institute for Design and Disability och inkluderas i Stockholm Declaration, 2004

   • lika möjligt till användning
   • flexibel användning,
   • enkel och självklar användning,
   • information som gå att uppfatta,
   • tolerans mot misstag,
   • låg fysisk ansträngning,
   • utrymme för komma intill och användning

  2.1.1.3 Förutsättningar för samverkan

  Att jobba med Ett Östersund för alla kräver att projektet drivs utifrån värdering och principer för universell design, skapa förutsättningar för allas delaktighet, samt utforma information, kommunikation och möten utifrån mångfald.

  Element 1: Värderingar och principer

  • Genom att jobba utifrån funktionshinderperspektiv skapar vi förutsättningar för alla
  • Design är fint, men funktion är nödvändig för att det ska bli tillgänglig för alla
  • Det finns en mångfald av funktionsnedsättningar som behöver beaktas
  • De sju principerna i ”Design för alla”

  Element 2: Allas delaktighet

  • Inkludera personer med funktionsnedsättningar längs hela utvecklingskedjan, kontakta utvecklingsstrateg tillgänglighet nås via kundcenter 063-14 30 00.
  • Skapa förståelse för tillgänglighetsperspektiv genom att exempelvis själv prova på att sitta i en rullstol och navigera med ögonbindel.
  • Involvera underleverantör, samt andra samhällsfunktioner i alla utvecklingsfaser för att säkerställa att samhällsfunktioner är koordinerade med tillgång till nyinvesteringar.  Exempelvis att det finns transportmöjligheter till nya anläggningar

  Element 3: Information, kommunikation och möten

  • Information inför möten (om det finns information som ska gå ut)
  • Ska delges minst 14 dagar innan mötet.
  • Ska vara lättläst, digitalt tillgänglig, ta gärna hjälp av kommunikationsenheten;
   Kommunikationsguiden – Insidan (ostersund.se)
  • Ska gå ut i olika format och versioner, som till exempel bild, lättläst text, teckenspråk, på hemsida

  Kommunikation

  • Skapa forum för möten och dialog längst hela utvecklingskedjan
  • Vara lyhörd för det som sägs
  • Den som pratar behöver vara vänd mot de som lyssnat, viktigt för en person med hörselnedsättning, vid behov använd teckentolk
  • Anpassa språket efter deltagarnas behov

  Möten

  • Kortare och flera möten som inkluderar bland annat en mötesagenda som skickas ut senast fem dagar innan mötet: max 1 timme och mindre grupper
  • Vara på ett ställe med belysning så att man kan se varandra tydligt.
  • Testmiljön ska vara autentisk, exempelvis en skidbacke ska helst besökas vintertid.

  Möten, checklista för genomförande:

  • Tydliggöra vem som är ansvarig för mötet
  • Samla alla som är med på mötet, är ni ute så förslagsvis i en ring
  • Presentationsrunda; låt alla presentera sig och berätta något kort om sig själva
  • Berätta hur länge mötet är, obs, max en timma
  • Berätta kort varför vi har mötet, vad vi ska göra på mötet
  • Gå in på detaljerna, var och en och låt alla komma till tals med synpunkter
  • Led och styr mötet så att alla får prata och de som inte pratar lyssnar
  • Summera och lyssna in ytterligare synpunkter
  • Berätta om nästa steg

  Om överenskommit att dialog ska ske genom e-post bör följande vara tydligt:

  • Syfte med dialogen
  • Förväntningar på referenspersonen
  • Hur och när hen ska svara
 • Mallar

  2.1.2.1 Behovsanalys

  2.1.2.2 Förstudiebeställning