Har du synpunkter?

Vi tar gärna emot synpunkter på handbokens innehåll och uppbyggnad.

Om Teknisk Handbok

Teknisk handbok finns för att underlätta, effektivisera och samordna utveckling och förvaltning kommunens allmänna ytor. Den tar upp tillgänglighetsfrågor, dagvattenhantering, vatten och avlopp, gatubelysning, utformning av vägar och gång och cykelstråk. Syftet är att underlätta för alla att arbeta långsiktigt, hållbart, effektivt, tillgängligt och ekonomiskt inom Östersunds kommun.  

Teknisk handbok för Östersunds kommun är ett sammanhållande digitalt dokument som riktar sig till planerare och projektörer som jobbar åt eller inom kommunen för planering och genomförande av kommunens utveckling. Den innehåller förslag på principlösningar enligt kommunens riktlinjer och krav för allmänplats. Teknisk handbok är ett komplement till branschgemensamma tekniska anvisningarna som AMA med flera. 

Som projektör får du inte hänvisa till teknisk handbok i projekterade handlingar. Alla uppgifter ska finnas med i underlaget. Är du osäker på vad som gäller eller hur Teknisk handbok tolkas ska du diskutera detta med din beställare. Detta gäller också om du finner motstridiga uppgifter mellan teknisk handbok och branschgemensamma anvisningar. Vid ombyggnation måste anpassning ske till befintliga förhållanden.