Har du synpunkter?

Vi tar gärna emot synpunkter på handbokens innehåll och uppbyggnad.

Planteringar

Känslan av skydd och avskildhet i eller invid en plantering är positivt, men det måste balanseras mot upplevelse av otrygghet. Vid större planteringsytor med högre buskar måste det finnas delar där man ser igenom. Om planteringen är långsträckt ska det finnas gångstråk genom. Härdigt växtmaterial ska användas.
Utformning och dimensionering av växtbäddar ska ske med hänsyn till typ av vegetation, typ av material i terrass och den omgivande marken

 • 1: Jord för planteringar av busk-, klängväxter och perennyta

  Växtbädd för busk-, klängväxter och perennyta ska ha växtjord anpassad till växternas behov med minsta djup 600 mm. Jord ska påföras med 200 mm överhöjning så att färdig yta kommer på angiven nivå sedan materialet satt sig. Växtbäddens djup blir då 800 mm vid nyanlagd plantering. Jord ska läggas ut på ett sådant sätt att växtbädd och terrass inte packas. Det ska säkerställas att vatten inte blir stående på ytan.

  Rotogräsfri växtjord, typ A eller B enligt AMA Anläggning, ska användas. Växtjord ska anpassas till den växt typ som ska planteras. Jordyta ska hållas fri från ogräs sedan jorden lagts ut eller bearbetats. Plantering ska utföras omgående/så fort det går så jordytan täcks och ettårs ogräs inte får fäste. Jordens härkomst ska kunna redovisas och jord får inte innehålla rotdelar av invasiva och svårbekämpade ogräs. Se kapitel om invasiva arter.

  Länk till kapitel om invasiva arter

 • 2: Planteringsanvisningar

  Växten skall efter avslutad plantering och eventuell sättning av jorden inte stå djupare än den gjorde i plantskolan, hellre högre. Undantag prunus som ska sättas högre och för rosor, klematis, salix och populus som skall sättas 10cm djupt.

 • 2.1: Buskar

  Buskar och häckar kan användas för att skapa rumslighet och skydd vid ex. sittplatser. Vid in- och utfarter, vid gång- och cykelpassager får inte buskar eller häckar vara högre än 80 cm. I trafikmiljöer får buskar inte sättas närmre kantstenen än 50 cm för att minska skötseln på sikt. 

  Buskarna skall packas upp ur sina leveranslådor om de har börjat vegetera och ställas så att de kan vattnas och hållas fuktiga. På krukodlade växter skall krukan tas bort och rotsystemet som varit i botten på krukan skäras av på några ställen så att ej s.k. rotsnurr bildas. Plantan placeras i planteringsgropen och gropen fylls med växtjord. Jorden packas till runt roten eller rotklumpen, utan att skada jordklumpen eller rötterna. Efter detta skall plantan vattnas rikligt. Vattning skall ske i samband med all plantering så att jorden väl sluter an till trädets klump och att inga luftfickor bildas. 

  Barrväxter bör planteras i september/oktober.

 • 2.2: Klängväxter

  Klängväxter ska användas för att skapa rumslighet och skydd. Sätt inte klängväxten för nära det den ska klättra på utan se till att sätta den ca 30 cm ut och ”luta” den mot ytan. 

  Klematis. Se till att clematis är helt genomfuktad innan ni planterar och plantera dem ca 10 cm under jordytan, d.v.s. ca 2 bladpar ska komma under jord. Beskär till ca 20 cm höjd direkt efter planteringen, detta får rotsystemet att utvecklas och ger en kraftigare planta.

 • 2.3: Perenner

  Perenner och prydnadsgräs ska användas för att skapa färg- och formrikedom. Inte någonstans får invasiva arter planteras. Se kapitel om invasiva arter

  Länk till kapitel om invasiva arter

  Perenner ska vara härdiga för Östersunds klimat och ska vara lämpliga för ståndorten.

  Planteringsavstånd som är lämpligt varierar mellan olika växter. Ett glest planteringsavstånd ställer ofta stora krav på ogräsbekämpning under en längre tid. 

  Tumregel är att ge de låga perennerna ett avstånd på 20-30 cm, medelhöga 40-50 cm och de höga 60-70 cm. För många perenner ger höjden en fingervisning om hur tätt man skall sätta dem. Plantera alltid perenner i grupper om 3-5 av varje sort. Flera exemplar av samma sort kan planteras något tätare och då kan avståndet mellan sorterna ökas något.

 • 2.4: Rosor

  Rosor kan användas som marktäckare, prydnadsbuskage och solitärer. För enskilda rosor ska planteringsgropen vara ungefär lika stor som rosen som planteras. Jorden ska vara speciell rosjord eller motsvarande. Observera att om rosor ska bytas ut ska även jorden bytas och ny rosjord eller motsvarande påföras för att förhindra s.k. jordtrötthet.

  Rosor kräver en stor planteringsgrop för rötterna, vik inte rötterna. Rosor kräver även god dränering då rötterna inte får bli ståendes i vatten. Lägg därför ett cirka 20 centimeter tjockt lager av makadam i botten av gropen. Okulerade rosor planteras med förädlingsstället (knölen ovanför rotsystemet) cirka 10 centimeter under markytan för att skydda den mot frostskador. Även rotäkta rosor kan planteras relativt djupt för att ge grenarna stadga, du ser på stammen hur djupt de varit planterade tidigare. Fördela rötterna jämnt och fyll gropen med ny rosjord. Tryck till jorden ordentligt och vattna rikligt, rosor behöver mycket vatten för att slå rot. 

  Krukodlade rosor 

  Krukodlade rosor går bra att plantera under hela säsongen. 

  Barrotade rosor

  Barrotade rosor är känsligare och får inte torka ut. Plantera barrotade plantor tidig vår. Rötterna växter så länge jordtemperaturen är över fyra grader.