Har du synpunkter?

Vi tar gärna emot synpunkter på handbokens innehåll och uppbyggnad.

Om Gröna strukturer

Vid planering och projektering, anläggning av/i parker och grönytor måste hänsyn tas till en mängd olika faktorer, som till exempel upplevelsevärden, samband, säkerhet, tillgänglighet och framtida drift och underhåll.

Parker och grönytor i Östersund ska ha ett rikt växt- och djurliv med växter som gynnar pollinerare och träd som kan vara värdefulla för bland annat insekter och fåglar. I parkerna och på grönytor finns möjligheter att försöka dämpa klimatförändringarnas påverkan. Till exempel träd och buskar som ger skugga och bryter hårda vindar i stadsmiljön. Rätt planerade parker och grönytor bidrar till renare luft och vatten och kan samtidigt buffra för skyfall och minska översvämningar.

Detta dokument är ett verktyg för att säkerhetsställa visionerna och kvaliteten på anläggningarna. Det ska användas när avtal, bygghandlingar och/eller förfrågningsunderlag, som berör grön offentlig mark inom Östersunds kommun upprättas. Dokumentet ska användas oavsett om kommunen eller någon annan byggherre låter upprätta handlingar.