Har du synpunkter?

Vi tar gärna emot synpunkter på handbokens innehåll och uppbyggnad.

Lekplatser och lekytor

För projektering och anläggning av lekplatser gäller de gemensamma europastandarderna för lekredskap och stötdämpande underlag SS-EN 1176 och SS-EN 1177 med tillägg. De innehåller minimikrav för säkerhet och används vid bedömning av om en produkt är säker enligt kraven i Plan- och bygglagen och Produktsäkerhetslagen. 

Enligt Boverkets föreskrifter om tillgänglighet på allmänna platser och andra anläggningar (BFS 2011:5 ALM 2) gäller vid nyanläggning av bland annat lekplatser att barn och föräldrar med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna nyttja lekplatsen. Däremot behöver inte samtliga lekredskap vara tillgängliga.

 • Anvisningar för lekplatsens utformning

  • Inga brunnar eller andra hårda föremål får vara placerade inom lekutrustningens fallskyddsområde, Alla brunnar ska vara låsta och försedda med fallskydd. 
  • Alla ytor inom och omkring lekområdet ska vara väl dränerade så inget vatten blir stående. Säkerhetsbesiktning ska genomföras av certifierad besiktningsman. 
  • Säkerhetsyta för lekredskap ska redovisas på ritning. 
  • Material i sarger, kanter och inspringningsskydd ska om möjligt vara av lärk eller kärnfura behandlade med miljövänliga metoder.
  • Lekutrustning ska vara av godkänd enligt standarden? SSEN 1176 och 1177 
  • Lekplatsen ska ha en god och ändamålsenlig belysning, ur trygghetssynpunkt, men även för att lysa upp speciell lekutrustning. 
  • Sittplatser och bord ska vara tillgängliga och finnas i anslutning till lekplatsen. 
  • Växter ska vara slitagetåliga och allergiframkallande växter ska undvikas. Inga växter som är giftiga eller som har taggar får förekomma på/intill lekplatser.
  • Eventuellt fruktbärande växter ska placeras så att de inte smutsar eller gör ytor halkiga.Tillfartsväg ska anläggas med tillräcklig bredd för arbetsfordon, minst 3 meter. 
  • Skylt ska finnas med larmnummer samt nummer till felanmälan på kommunen, kontaktpersons telefonnummer och adress. 
  • Förutsättningar för både sol och skugga inom lekplatsen bör tas hänsyn till. 
  • Lekplatsen ska planeras med hänsyn till driftskostnader. 
 • Dokument

  Tillgänglighet på allmänna platser och andra anläggningar (BFS 2011:5 ALM 2)