Har du synpunkter?

Vi tar gärna emot synpunkter på handbokens innehåll och uppbyggnad.

Gräsytor

Både vid nyanläggning och återställning av gräsytor ska hänsyn tas och anpassning ske till omgivande ytor. Vid tveksamhet ska beställaren kontaktas för bedömning av vilken typ av gräsyta som är aktuell och hur den ska utföras. Förutsättningar som sol/skugga, vindförhållanden, material i terrassen och omgivande ytors jordmån ska beaktas för att avgöra vilka gräs och örter som kan trivas.

Generellt utförande

Ytor som packats ska luckras till minst 20 centimeter. Det kan eventuellt krävas luckring till 50 centimeter beroende på packningsgrad och närhet till träd eller annan hög vegetation.

Säkerställ genom behandling och lutning av terrassen, val av jordmaterial och lutning av överytan, att vatten inte blir stående på ytan. Jord ska påföras så att färdig markyta lutar jämnt mellan angivna nivåer, lutningsvinkel max 1:3, helst flackare. Övergång mellan olika lutningar ska göras mjuk. Släntfot och släntkrön ska avrundas.

 • Bruksgräsmatta

  Bruksgräsmatta är den som finns i parkmiljöer, klipps regelbundet och ska fungera för vistelse, picknic och enklare lek och spel. 

  Översta lagret ska vara minst 15 centimeter rotogräsfri växtjord typ A. Stenar och jordklumpar större än 5 centimeter avlägsnas från terrassytan innan växtjord påförs. 

  Ytan ska gallervältas med tyngd innan sådd. Gräsfröblandningen ska myllas ner.

  Samtliga skadade ytor ska ersättas med nytt material så att ytan erhåller ett utseende liknande det tidigare.

  Vid nyanläggning och återställning ska gräsfröblandning väljas i samråd med beställaren.

 • Äng

  Äng är ett brett begrepp. Ängar kan finnas i både torra och fuktiga miljöer och ha olika mängdförhållande mellan gräs och blommande örter. Gemensamt är att ängsytor slås med uppsamling så att de hålls öppna och inte gödslas genom kvarlämnat gräsklipp. Inom Östersunds kommun pågår olika försök med anläggning av ängsytor och avstämning med parkansvarig ska alltid tas för att avgöra hur äng ska anläggas eller återställas. 

  Befintlig växtjord kan ofta återanvänds upp till 5 centimeter från omgivande marköverytan, varefter 5 centimeter ny ogödslad och rotogräsfri växtjord typ b påförs. 

  Vid återställning ska sådd göras så att likhet med omgivande yta behålls. 

  Vid nyanläggning och återställning ska ängsfröblandning väljas i samråd med beställaren.

 • Slaghacksyta

  Slaghacksytor klipps en till två gånger om året och klippet lämnas kvar. 

  Vid återställning ska sådd göras så att likhet med omgivande yta behålls. Samma typ av växtjord som omgivande ytor består av ska användas 

  Vid återställning får befintlig växtjord återanvänds upp till 5 centimeter från omgivande markyta varefter 5 centimeter ny rotogräsfri växtjord typ B eller A påförs. Sådd ska görs så att likhet med omgivande yta behålls. 

  Vid nyanläggning och återställning ska fröblandning väljas i samråd med beställaren.

 • Grön gatumark

  Grön gatumark är refuger och slänter intill trafikytor. Vid projektering av gata och gång- och cykelväg ska sidoområdenas höjdsättas så att slänter mer än 1:4 och skarpa kanter undviks.

  Vid nyanläggning ska jord påföras med överhöjning så att färdig yta kommer på angiven nivå när materialet satt sig. Jord ska läggas ut på ett sådant sätt att växtbädd och terrass inte packas. Fyllning och utläggning av växtjord mot stödremsa eller vägyta för gata eller gång- och cykelväg ska göras så att färdig grönyta ansluter i höjd till vägyta och gång- och cykelväg för att underlätta kommande skötsel. 

  Gräsytor vid trafikerade ytor ska sås med härdig fröblandning som har en bra avvägning mellan att snabbt etableras, täcka ytan och att på sikt växa svagt för att minimera skötsel. 

  Vid återställning får befintlig växtjord återanvänds upp till 5 centimeter från omgivande marköverytan, varefter 5 centimeter ny mager och rotogräsfri växtjord påförs. 

  Gäller ej svackdiken, se Dagvatten kapitel Svackdiken

  Länk till dagvattenkapitlet