Har du synpunkter?

Vi tar gärna emot synpunkter på handbokens innehåll och uppbyggnad.

Förutsättningar för samverkan

Ett Östersund för Alla

Syftet med Ett Östersund för alla är att ge alla människor samma möjligheter att delta i alla delar av samhället. För att uppnå detta måste byggd miljö, vardagliga ting, tjänster, kultur och information.

Design för alla eller universell utformning innebär att offentliga och privata miljöer, produkter och tjänster utformas med utgångspunkt från mänsklig mångfald, där hänsyn tas till bland annat storlek, språk, etnicitet, kön och funktionsförmåga.

”Det är viktigt att alla aktörer i Östersund bidrar utifrån sina ansvarsområden och förutsättningar i arbetet för ett Östersund för alla. För att skapa ett inkluderande samhälle behöver offentliga och privata aktörer samverka. Även föreningar och intresseorganisationer har en viktig roll. Tillgänglighetsarbetet är en servicekedja som inte är starkare än sin svagaste länk – kommun, fastighetsägare och näringsidkare har alla lika viktiga roller.” – Ett Östersund för Alla

”Tillgänglighet och möjligheter till inflytande ska prägla alla möten och kontakter med personer som har en funktionsnedsättning. Tillgänglig information och kommunikation bidrar till att det är lätt att läsa, höra, se och förstå. Tillgänglighet handlar också om att möten ska hållas i lokaler där alla kan delta på lika villkor.” – Kunskapsguiden och Myndigheten för Delaktighet

Här kan du läsa mera om:
Myndigheten för delaktighet; https://www.mfd.se/

De sju principerna i ”Design för alla”

Dessa principer ha definierats av European Institute for Design and Disability och inkluderas i Stockholm Declaration, 2004

  • lika möjligt till användning
  • flexibel användning,
  • enkel och självklar användning,
  • information som gå att uppfatta,
  • tolerans mot misstag,
  • låg fysisk ansträngning,
  • utrymme för komma intill och användning

Förutsättningar för samverkan

Att jobba med Ett Östersund för alla kräver att projektet drivs utifrån värdering och principer för universell design, skapa förutsättningar för allas delaktighet, samt utforma information, kommunikation och möten utifrån mångfald.

Element 1: Värderingar och principer

 • Genom att jobba utifrån funktionshinderperspektiv skapar ni förutsättningar för alla
 • Design är fint, men funktion är nödvändig för att det ska bli tillgänglig för alla
 • Det finns en mångfald av funktionsnedsättningar som behöver beaktas
 • De sju principerna i ”Design för alla”

Element 2: Allas delaktighet

 • Inkludera personer med funktionsnedsättningar längs hela utvecklingskedjan, kontakta utvecklingsstrateg tillgänglighet nås via kundcenter 063-14 30 00.
 • Skapa förståelse för tillgänglighetsperspektiv genom att exempelvis själv prova på att sitta i en rullstol och navigera med ögonbindel.
 • Involvera underleverantör, samt andra samhällsfunktioner i alla utvecklingsfaser för att säkerställa att samhällsfunktioner är koordinerade med tillgång till nyinvesteringar.  Exempelvis att det finns transportmöjligheter till nya anläggningar

Element 3: Information, kommunikation och möten

Information

 • Ska fördelas minst 14 dagar innan mötet.
 • Ska vara lättläst, digitalt tillgänglig, ta gärna hjälp av kommunikationsenheten;
  Kommunikationsguiden – Insidan (ostersund.se)
 • Ska gå ut i olika format och versioner, som till exempel bild, lättläst text, teckenspråk, på hemsida

Kommunikation

 • Skapa forum för möten och dialog längst hela utvecklingskedjan
 • Vara lyhörd för det som sägs
 • Se ansiktet på den som pratar, viktigt för en person med hörselnedsättning
 • Anpassa språket efter deltagarnas behov

Möten

 • Kortare och flera möten som inkluderar bland annat en mötesagenda som skickas ut senast fem dagar innan mötet: max 1 timme och mindre grupper
 • Vara på ett ställe med belysning så att man kan se varandra tydligt.
 • Testmiljön ska vara autentisk, exempelvis en skidbacke ska helst besökas vintertid.