Har du synpunkter?

Vi tar gärna emot synpunkter på handbokens innehåll och uppbyggnad.

Definition av ett tekniskt projekt

1.1 Definition av projekt

Ett projekt är ett arbete utanför linjeverksamheten. Medan linjeverksamhet utgörs av kontinuerliga arbetsuppgifter utan avgränsande mål är projektverksamhet tydligt avgränsande.

Med projektverksamhet avses en verksamhet som utförs

 • Med ett bestämt avgränsat mål, syfte och unik uppgift
 • Bestämd tidsperiod 
 • Med en förutbestämd resursinsats, till exempel egen budget
 • I särskilda arbetsformer med tillfällig organisation

Verksamhet som inte uppfyller dessa fyra krav kan man välja att kalla projektorienterad verksamhet snarare än projekt. Det är därför viktigt att personer som ingår i ett projekt gör skillnad på linjeverksamhet och projektverksamhet.

Flödesschema

 • 1.2 Projektets fördelar

  För att kunna utnyttja projektarbetsformen fullt ut måste man förstå dess systematik och dess dynamik. Dynamiken kring projektverksamheten handlar om de spänningar som uppstår när man försöker åstadkomma förändringar, det vill säga krafter som stödjer förändringar och krafter som motverkar och som kommer i konflikt med varandra. Om man lyckas hantera dynamiken, innebär projektverksamheten inte bara utveckling av verksamheten och metoder utan också

  • Utveckling och samarbete mellan ledning och anställda
  • Utveckling och samarbete mellan olika linjeenheter
  • Systematisk personalutveckling
  • Flexiblare ledningsformer och bättre utnyttjande av arbetsgruppen som resurs
 • 1.3 När ska ett projekt genomföras

  • Arbetsuppgiften är komplicerad och behöver belysas från många utgångspunkter, både internt och externt.
  • Arbetsuppgiften är helt ny och det råder osäkerhet om hur den ska hanteras.
  • Arbetsuppgiften berör flera organisationer eller enheter och ställer stora krav på samordning.
  • Arbetsuppgiften är kostnadskrävande med krav på speciell uppföljning.
  • Arbetsuppgiften ska utföras under begränsad tid.
  • Arbetsuppgiften går att avgränsa och precisera.
  • Arbetsuppgiften är av sådan art att den kräver en bred och aktiv förankring.
 • 1.4 Projekt inom mark- och anläggning

  Ett mark- och anläggningsprojekt kan handla om bland annat vägar, parker, husgrunder, ledningsförläggning. Projektet avgränsas i tid och budget samt har en unik organisation. Varje mark och anläggningsprojekt inom Östersunds kommun ska starta med ett direktiv som beskriver behovet, syftet, projektets mål, avgränsningar i tid och pengar och projektets organisation. Det tekniska projektet utgörs av sex olika faser där varje fas ska resultera i en produkt. 

  • Behov
  • Förstudie
  • Projektering
  • Upphandling
  • Planering 
  • Genomförande
  • Avslut