Har du synpunkter?

Vi tar gärna emot synpunkter på handbokens innehåll och uppbyggnad.

Skyfallshantering

Vid plötsliga skyfall är dagvattenåtgärderna beskrivna ovan ofta inte tillräckliga för att fördröja regnet. Dagvattenåtgärderna bidrar till att jämna ut flöden men de kan behöva kompletteras med större tillfälliga översvämningsytor som är anpassade för att just minska de negativa konsekvenserna från ett skyfall. Ytor för skyfallshantering kräver stora utrymmen men de kan vara multifunktionella ytor som i normala fall används till något annat och som tillfälligt kan tillåtas översvämmas. Exempel på sådana ytor kan vara nedsänkta fotbollsplaner, lekytor, parkområden, torg, vägar eller dammar. Hårdgjorda tillfälliga översvämningsytor, så som torg eller vägar, kan endast uppehålla och leda bort vattnet. Infiltrerbara ytor, så som fotbollsplaner och parkområden, förespråkas då de dessutom kan tillåta att vattnet sakta infiltrerar.

Vid planering av skyfallshantering ska hänsyn tas till den ytliga avrinningen, då det mesta av regnet inte hinner infiltrera. Hänsyn ska tas till hur vattnet både tar sig till översvämningsytan samt hur avrinningen från översvämningsytan kan ske på ett säkert sätt vidare till mottagande recipient. Höjdsättningen är viktig vid planering av säker skyfallshantering. I samband med exploatering är det även viktigt att undvika att instängda områden skapas där vatten kan samlas, samt att känslig infrastruktur placeras så det inte riskerar att översvämmas.