Har du synpunkter?

Vi tar gärna emot synpunkter på handbokens innehåll och uppbyggnad.

Om dagvatten

Med dagvatten avses tillfälliga flöden av exempelvis regnvatten, smältvatten och tillfälligt framträngande grundvatten som främst avleds från hårdgjorda ytor (så som tak, vägar och parkeringar). Dagvattenhanteringen handlade tidigare uteslutande om bortledande av vatten, men idag vet vi att dagvatten innehåller föroreningar som kan påverka sjöar och vattendrag negativt. Regn som faller på en exploaterad yta för med sig föroreningar, så som tungmetaller och sediment, till våra recipienter. Enligt lagstiftningen får föroreningsbelastningen från dagvatten inte påverka, eller riskera att påverka, en recipients status negativt så inte miljökvalitetsnormerna (MKN) kan uppnås. En ökad exploatering påverkar även vattnets naturliga avrinningsmönster, vilket försvårar infiltrering och rening av dagvatten.

Hanteringen av dagvatten måste bli mer hållbar och långsiktig. Detta innebär att traditionella lösningar, så som slutna ledningar, allt mer behöver övergå till öppna och gröna lösningar för att behålla de naturliga förutsättningarna som finns för omhändertagande av dagvatten nära källan. Öppna dagvattenlösningar bidrar även till mervärden så som biologisk mångfald, ekosystemtjänster, temperaturreglering samt ett varierat stadslandskap.

Att omhänderta dagvattnet lokalt där det uppstår leder till bättre rening och mindre negativ påverkan på våra recipienter och gemensamma dagvattenanläggningar. Detta medför även en minskad risk för översvämningar samt att de lokala grundvattennivåerna bibehålls.

En hållbar dagvattenhantering blir också allt viktigare i samband med de pågående klimatförändringarna då ökade regnmängder och fler skyfall är att vänta. I samhällsplaneringen har man allt mer insett vikten av en hållbar dagvattenhantering och behovet av en gemensam syn på långsiktig planering. Detta för att förebygga de negativa konsekvenser som en bristfällig hantering av dagvatten kan leda till. Dagvattenfrågor behöver hanteras tidigt i samhällsplaneringen.

Dagvattenåtgärder ska projekteras, dimensioneras och utföras med hänsyn till Svenskt Vattens publikationer P110 ”Avledning av dag-, dräns- och spillvatten”, P104 ”Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppsystem”, och P105 ”Hållbar dag- och dränvattenhantering” i samråd med projektansvarig på Östersunds kommun. Hänsyn ska även tas till kommunala riktlinjer kring dagvattenhantering.