Har du synpunkter?

Vi tar gärna emot synpunkter på handbokens innehåll och uppbyggnad.

Gröna tak

Huvudsyftet med gröna tak är att fördröja regnvattnet som faller på taken. Gröna tak minskar mängden förorenat dagvatten som rinner av från takytor då regnvattnet omhändertas direkt där det faller. Då gröna tak endast omhändertar takvattnet, och ej allt för stora regn, bör de kompletteras med andra dagvattenåtgärder. 

Ett grönt tak är estetiskt tilltalande och bidrar till biologisk mångfald, ekosystemtjänster samt isolerar vid värme, kyla och mot buller, se Figur 1. De tar inte någon mark i anspråk och har därför stor potential att rymmas i exploateringen.

Gröna tak kan minska avrinningen med 25-75% samt bidrar till att fördröja flödestoppen vid kraftiga regn. Under vintern försämras den vattenfördröjande förmågan, men då snön ligger kvar längre på ett grönt tak än på ett plåttak erhålls en fördröjd avrinning under snösmältningen.

Garage med sedumtak

Figur 1. Garage med sedumtak (foto: Vegtech AB).

Några för- och nackdelar med gröna tak beskrivs nedan.

 • Fördelar med gröna tak är att de är estetiskt tilltalande, de infiltrerar och fördröjer regnvattnet där det faller samt att de inte tar någon markyta i anspråk.
 • Nackdelen med gröna tak är att de inte renar dagvatten från övriga smutsiga ytor. Vid torra perioder kan gröna tak behöva bevattnas.
 • Utforming

  Gröna tak är uppbyggda i flera skikt med vegetation längst upp, därunder jordlagret, dräneringslagret och sist ett tätskikt. Beroende på hur tjockt jordlager som används i gröna tak, samt takets lutning, kan de magasinera olika mycket nederbörd. Ett tjockare jordlager rymmer en större vattenvolym, samt möjliggör plantering av högre växter. Högre växter innebär dock mer skötsel. Hänsyn behöver även tas till takets, eller bjälklagets, bärighet vid val av jordlagrets tjocklek. 

  Tekniska aspekter att tänka på för utformning av gröna tak

  • Jordlagrets tjocklek bestäms utifrån dimensionerande regn och val av växtlighet.
  • Vid högre taklutning behöver förankring av jordlagret ske.
  • Dräneringsmöjligheter ska finnas.
  • Gödsling ska undvikas.
  • Val av växter ska anpassas till vårt lokala klimat.