Har du synpunkter?

Vi tar gärna emot synpunkter på handbokens innehåll och uppbyggnad.

Fördröjningsmagasin

Fördröjningsmagasin kan utformas på flera olika sätt, där valet av magasinstyp beror på syfte och förutsättningar som finns för fördröjningsmagasinets avrinningsområde.

En typ av fördröjningsmagasin är ett magasin med otät konstruktion (perkolationsmagasin) som bygger på principen att dagvatten leds via inloppsledning in i magasinet och sedan tillåts tränga ut i den omgivande marken. Avskiljning av föroreningar sker genom fysikalisk eller kemisk fastläggning i magasinet och i omgivande marklager samt genom mikrobiell nedbrytning.

Även täta fördröjningsmagasin kan vara ett bra alternativ i vissa områden, det kan bland annat utformas som betonglådor eller som rörmagasin. Magasinen bör vara spolbara för att undvika igensättning.

Fördröjningsmagasin för dagvatten ska dimensioneras enligt Svenskt Vatten P105 och P110 i samråd med Östersunds kommun, Avfall VA.

 • Utformning

  Utformningen av fördröjningsmagasin perkolationsmagasin kan se ut på olika sätt men principen är en utschaktad grop fylld med makadam eller annat grovkornigt material med stor hålrumsvolym. Makadammagasin kan fördelaktigt användas när det är mindre volymer som ska fördröjas. Då möjlighet finns för trädplantering ovan magasinet.

  Ett annat alternativ på perkolationsmagasin är att använda ett system med plastbackar. Dessa kan staplas på och vid sidan om varandra och lagringskapaciteten av vatten är stor. Jordarten där magasinet anläggs bör vara genomsläppligt och bräddmöjlighet till en dagvattenledning bör finnas om magasinet skulle bli fullt.

  Om magasinet utförs som en otät konstruktion måste grundvattennivån vara känd och på en sådan nivå att grundvattnet inte fyller upp magasinet. Magasin som anläggs i genomsläpplig mark med risk för spridning av föroreningar bör magasinet förses med tät botten för att motverka grundvattenförorening.

  Dimensionering av flödesreglering ut från fördröjningsmagasin bestäms i samråd med Östersunds kommun, Avfall VA.

  Tekniska aspekter att tänka på för fördröjningsmagasin

  • Fördröjningsmagasin ska förses med möjlighet till bräddning vid överbelastning eller vid igensättning av utlopp.
  • Parallellt med utloppet bör det finnas möjlighet till avtappning av magasinet vid eventuell igensättning av utloppet och för att underlätta för inspektion och rensning.
  • Om fördröjningsmagasinet utförs som en otät konstruktion (perkolationsmagasin), exempelvis plastkassetter, ska grundvattennivån vara minst 1 m under lägsta punkten i magasinet.
  • Underjordiskt fördröjningsmagasin anordnas med sandfångsbrunn och rensgaller vid inloppet.
  • Magasin ska vara inspektionsbart och rensbart.
  • Om befintlig omkringliggande mark består av täta, ej infiltrerbara material kan dränering behövas.
  • Höjden på ett underjordiskt fördröjningsmagasin bör vara över 1,5 meter för att underlätta inspektion och rensning.
  • Ett perkolationsmagasin ska anläggas på säkert avstånd från byggnader så dessa inte påverkas av förhöjda vattenhalter i markern intill magasinet.
  • Vid utformning och placering ska åtkomst för drift och underhåll beaktas. Det ska vara möjligt att köra fram till både magasin och in- och utloppsbrunnar med arbetsfordon.
  • Dimensionering av flödesreglering ut från magasin bestäms i samråd med Östersunds kommun, Avfall VA.