Har du synpunkter?

Vi tar gärna emot synpunkter på handbokens innehåll och uppbyggnad.

Exempel på dagvattenåtgärder

I första hand bör åtgärder vidtas för att undvika att förorenat dagvatten uppstår. Det innebär exempelvis att undvika material som avger föroreningar vid kontakt med regn. Ett annat sätt att minska mängden förorenat dagvatten är att i så stor utsträckning som möjligt använda sig av gröna ytor, så som gröna tak, svackdiken samt behålla befintliga grönområden. Ett alternativ är även att anlägga andra typer av infiltrerbara ytor, så som permeabel asfalt, grus eller armerad betong istället för asfalt.

I de flesta fall går det dock inte undvika att en viss mängd förorenat dagvatten uppstår i exploaterade områden, därför kan särskilda dagvattenåtgärder behövas för att omhänderta dagvattnet. I första hand ska dagvattnet omhändertas så nära källan som möjligt, med rening som det främsta syftet. Öppna lösningar förespråkas, så som infiltrerbara ytor, svackdiken och regnväxtbäddar. Detta för att dels rena och fördröja dagvattnet, men även för att skapa fler ekosystemtjänster och bibehålla en naturlig grundvattenbildning. I andra hand kan dagvattnet omhändertas längre bort från källan eller i underjordiska dagvattenåtgärder, exempelvis om större volymer ska fördröjas. Exempel på sådana lösningar är fördröjningsmagasin och dammar.

Nedan beskrivs några exempel på hållbara dagvattenåtgärder som bidrar till rening och fördröjning av dagvatten. En kombination av dagvattenåtgärder kan behövas för att uppnå tillräcklig rening och fördröjning av dagvattnet. Det är dock viktigt att utgå från de platsspecifika förutsättningarna och gällande dimensioneringskrav för exploateringsområdet. 

Gemensamt för samtliga dagvattenåtgärder är att:

  • De kräver löpande underhåll för att önskad funktion ska bibehållas.
  • Vid underhåll av dagvattenåtgärder ska eventuella föroreningar och förorenat material omhändertas på ett säkert sätt så de ej leds vidare till recipienten.
  • Där det är möjligt bör någon form av förbehandling, så som försedimentering, ske för att minska underhållsbehovet av dagvattenåtgärden.
  • Utrymme för dagvattenåtgärder ska reserveras tidigt i planeringen.
  • Planerad höjdsättning av omkringliggande områden är viktigt för att få dagvattnet att rinna i önskad riktning.
  • Sekundära rinnvägar och tillfälliga översvämningsytor vid extrema regn ska tas i beaktande.
  • Hänsyn ska tas till vinterförhållanden och snöhantering.
  • För dagvattenlösningar med grönska ska växter som klarar lokalt klimat väljas.
  • Om infiltration i befintlig mark ska göras behöver hänsyn tas till markens infiltrationsförmåga.
  • Om risk finns för föroreningar i marken ska detta utredas vidare innan infiltration tillåts.

Dimensionering av dagvattenåtgärder bestäms i samråd med Östersunds kommun, Avfall VA. Vid gestaltning och utformning ska parkansvarig på Östersunds kommun, Mark och Anläggning kontaktas.