Har du synpunkter?

Vi tar gärna emot synpunkter på handbokens innehåll och uppbyggnad.

Damm för dagvatten

version 2021-04-20

Huvudsyftet med dagvattendammar är att rena, fördröja och flödesutjämna dagvatten.

Det är viktigt att dammen har en tillräckligt bred och stor bottenyta så att sedimenten inte ackumuleras för snabbt, vilket snabbare skulle minska vattendjupet och därmed reningseffekten med tiden. Dammar kan ge mervärden såsom en ökad biologisk mångfald och fler ekosystemtjänster, se Figur 5. De kan utgöra viktiga rekreationsområden och vara estetiskt tilltalande. Det bör dock beaktas att en dagvattendamm är en reningsanläggning vars syfte är att ackumulera föroreningar. Om dammen är mer än 0,2 m djup och finns intill barntäta områden kan särskilda säkerhetsåtgärder, så som staket, behövas.

Dagvattendamm

Figur 5. Dagvattendamm (foto: Vegtech AB).

 • För- och nackdelar med dammar

  • Fördelen med en dagvattendamm är att den kan rena och uppehålla stora vattenvolymer samt att den bidrar med flödesutjämning även vid kraftiga regn. En damm bidrar även till ökad biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
  • Nackdelen med en damm är att den kräver ett större markområde och kan då vara svår att integrera i stadsmiljö. Möjlighet behöver även finnas för större fordon att nå dammen, vilket kan försvåra placeringen av en damm.
 • Utformning

  För att uppnå en god reningseffekt i dammar är dess utformning viktig. Generellt består dammar av en djupare del för sedimentering av partiklar, medeldjupa delar med öppen vattenspegel samt grundare delar med filtrerande vegetation. För att uppnå önskad reningseffekt ska dammar utformas så att en tillräcklig uppehållstid erhålls, med fördel en avlång damm. Dammar kan även utformas med strypt utlopp för en förbättrad avskiljning av föroreningar och reglering av utloppsflöden. 

 • Tekniska aspekter att tänka på för dammutformning

  • Det ska vara ett tillräckligt vattendjup i dammen för att sedimentation och rening ska fungera över tid. 
  • In- och utloppsledningar förses med galler.
  • Utloppet bör anläggas under vattenytan för att minska risken för vidare transport av oljeföroreningar.
  • Dammen ska vara utrustad med erosionståligt bräddavlopp för att tillse att dammen inte okontrollerat svämmar över vid överbelastning.
  • Vid utformning och placering ska åtkomst för drift och underhåll beaktas.
  • Det ska vara möjligt att köra fram till både damm och in- och utloppsbrunnar med arbetsfordon.
  • Dammen ska kunna torrläggas vid utgrävning av sediment.
  • Med fördel kan en försedimenteringsdamm anläggas för att underlätta underhållet och förbättra reningen.
  • Öppen dagvattendamm anordnas vanligtvis med sandfångsbrunn före inloppet och rensgaller före utloppet från dammen. 
  • Packning av botten ska undvikas. Schakten ska hållas fri från slamhaltigt vatten.
  • Vid infiltrationsdamm ska jordens naturliga vattengenomsläpplighet bevaras.