Har du synpunkter?

Vi tar gärna emot synpunkter på handbokens innehåll och uppbyggnad.

Dagvattenhantering vid byggnation

Enligt Boverkets byggregler ska dagvattenåtgärder kunna avleda regnvatten så att risken för översvämning, olycksfall eller skador på byggnader och mark begränsas. Åtgärderna ska även ha anordningar för avskiljning eller behandling av sådana ämnen som kan störa funktionen eller medföra skador på dagvattenåtgärden, avloppsanläggningen eller recipienten. Särskilda avskiljare bör anordnas om dagvattnet kan innehålla mer än obetydliga mängder av petroleumprodukter, slam eller fasta partiklar.

Byggskedet är en stor källa till sediment i dagvattensystemet. Det kan till exempel vara grus som sköljs ur från grushögar eller öppna grus- eller jordytor som väntar på asfaltering eller plantering. Sediment får inte påverka den befintliga eller tänkta dagvattenhanteringen negativt. En hållbar dagvattenhantering, med fördel en öppen dagvattenhantering, bör anläggas tidigt i byggskedet för att omhänderta dagvattnet under hela byggtiden. Alternativt kan tillfälliga dagvattenåtgärder skapas innan schaktning påbörjas, vilka senare ersätts med de permanenta dagvattenåtgärderna. Under byggtiden är det byggherren som är ansvarig för att dagvattnet, och även snön, omhändertas. Byggherren ska, enligt gällande lagstiftning och kommunala riktlinjer, utreda hur dagvattnet ska hanteras och ge förslag på åtgärder.

 • Inför byggnation

  Innan beslut om bygglov ges behöver det utredas hur byggnationen påverkar dagvattnet samt hur dagvattnet ska omhändertas på ett lämpligt sätt. Beroende på bland annat storlek, typ och läge på byggprojektet kan en mer utförlig dagvattenutredning behövas. Dagvattenhanteringen ska utredas tidigt i planprocessen då hänsyn behöver tas till bland annat höjdsättning av mark, regnvattnets rinnvägar, förorenade områden samt recipienter.

  Inför en byggnation är det viktigt att analysera områdets förutsättningar. Utförligare krav på vad en sådan utredning bör innehålla för det specifika området ställs främst av Samhällsbyggnad, men övergripande kan det innebära att byggherren ska:

  • Utreda områdets rinnvägar, infiltrationsmöjligheter samt eventuella markföroreningar. 
  • Utreda vilken som är mottagande recipient samt vilka krav som ställs på dagvatten som leds dit.
  • Utreda om befintliga dagvattensystem finns i området.
  • Utreda hur planerad höjdsättning och bebyggelse inom området kommer påverka avrinningen inom och utanför området för att undvika att instängda områden eller nya rinnvägar skapas samt för att säkerställa att omgivande fastigheter inte påverkas negativt.
  • Föreslå lämpliga dagvattenåtgärder för rening och fördröjning av dagvattnet utifrån de områdesspecifika dimensioneringskraven. 
  • Utreda om oljeföroreningar kommer förekomma i mängder som gör att oljeavskiljare behövs.
 • Under byggnation

  I byggskedet bör dagvattnet i första hand hanteras lokalt. Åtgärder ska vidtas för att åstadkomma effektiv avskiljning av sand, slam, föroreningar och eventuell olja innan vatten släpps ut från byggnadsområdet. Om dagvatten kommer ledas ut till den allmänna dagvattenanläggningen måste VA-huvudmannen kontaktas.

  Om fordon kan komma att köra över dagvattenlösningarna är det viktigt att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att dagvattenlösningarna körs sönder eller kompakteras. Det är även viktigt att tänka på att körspår kan skapa tillfälliga rinnvägar vid kraftiga regn.

  Några exempel på hur dagvatten kan omhändertas under byggskedet:

  • Anlägg de permanenta dagvattenåtgärderna först så dagvattnet omhändertas från början. För att undvika att dagvattenåtgärderna sätts igen under byggskedet kan åtgärderna göras nästan helt färdiga i början av byggskedet och slutföras efteråt. Exempelvis om svackdiken ska anläggas kan översta lagret med matjord och växter anläggas i slutet av byggskedet. Under byggskedet kan detta lager tillfälligt ersättas med en växtduk.
  • Anlägg tillfälliga dagvattenåtgärder i början av byggskedet och ersätt dessa sedan med de permanenta åtgärderna. Exempel på tillfälliga lösningar är sedimentfällor, dammar eller mobila vattenreningssystem. 
 • I slutskedet av byggnation

  Dagvattenhanteringen som är anpassad för att fungera speciellt under byggtiden ska fungera genom hela entreprenaden och får ej avslutas innan samråd med kommunen och godkännande erhållits. 

  • I byggnationens slutskede kan permanenta dagvattenanläggningar färdigställas och eventuella tillfälliga dagvattenlösningar tas bort.
  • Behov av rensning ska ses över i samtliga dagvattenåtgärder. Restprodukter från dagvattenåtgärderna ska omhändertas på ett lämpligt sätt utifrån föroreningsgrad.
  • Eventuella sandfång ska kontrolleras och vid behov rensas innan överlämnande.
  • Inför utförande av slutbesked ska eventuella relationshandlingar redovisas och kontrollpunkt för dagvatten i kontrollplanen signeras. 
  • Vid slutet av byggnationen ska dagvattenåtgärderna kontrolleras så att de är konstruerade enligt avtalat och inte tagit skada under entreprenaden.