Har du synpunkter?

Vi tar gärna emot synpunkter på handbokens innehåll och uppbyggnad.

Teknisk Handbok

Teknisk handbok för Östersunds kommun är anvisningar om hur kommunen vill att staden ska byggas. Syftet är att ge staden ett enhetligt utseende, säkerställa kvalitet och underlätta planering och projektering. Handboken gäller för byggen på allmän platsmark samt kvartersmark där kommunen ansvarar för drift.  Den är inte en manual utan anvisningar för standardutföranden. Varje plats är unik och handboken ska ses som en vägledning.

Med Teknisk handbok vänder vi oss, i första hand, till planerare, projektörer och byggherrar.

Som ett stöd finns också projektprocessen beskriven, se flik ovan. Här beskrivs hur processen ska gå till och hur de olika rollerna i ett projekt samverkar.